Polityka przetwarzania danych osobowych

Podstawowe informacje

1.1. Treść dokumentu: Niniejsza polityka przetwarzania danych osobowych opisuje, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe odwiedzających, klientów sklepu internetowego i innych osób. W szczególności dowiesz się, jakie dane osobowe przetwarzamy, dlaczego i na jakiej podstawie to robimy, komu je przekazujemy i jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem. Wszelkie przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z ogólnym rozporządzeniem Unii Europejskiej o ochronie danych 2016/679, zwanym powszechnie RODO.
1.2. Nasze stanowisko. Wszystkie opisane czynności przetwarzania danych osobowych są wykonywane w charakterze administratora przez spółkę ROK corp s.r.o., z siedzibą pod adresem Lipůvka nr 350, 679 22 Lipůvka, nr identyfikacyjny 14235251, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Brnie, sekcja C, wkładka 127314, numer NIP CZ14235251 (dla większej przejrzystości, zwaną dalej "my"). Oznacza to, że określamy cele, dla których gromadzimy dane osobowe użytkownika, jak opisano poniżej, określamy środki przetwarzania i jesteśmy odpowiedzialni za ich prawidłowe wykonanie.
1.3.  
Zakres przetwarzania danych osobowych. Przetwarzane przez nas dane osobowe to:
1.3.1. dane identyfikacyjne (w szczególności imię i nazwisko lub numer identyfikacyjny i numer identyfikacji podatkowej w przypadku przedsiębiorców),
1.3.2. dane kontaktowe (w szczególności adres, adres e-mail i numer telefonu),
1.3.3. dane zamówienia i transakcji (w szczególności zamówione towary i usługi, wybrana metoda płatności i wysyłki oraz inne informacje związane z zamówieniem),
1.3.4. dane komunikacyjne (w szczególności treść i inne dane związane z komunikacją między nami a użytkownikiem),
1.3.5. dane rejestracyjne i konfiguracyjne (w szczególności dane związane z kontem użytkownika, jeśli zarejestruje się on u nas, oraz dane dotyczące ustawień naszych usług),
1.3.6. dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej (w szczególności adres IP, dane dotyczące urządzenia użytkownika, dane gromadzone za pomocą plików cookie lub dane dotyczące działań podejmowanych przez użytkownika na naszej stronie internetowej).

Dlaczego i w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe użytkowników?

2.1.  
Funkcjonowanie strony internetowej. Jeśli odwiedzasz naszą stronę internetową, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania na podstawie naszego uzasadnionego interesu w świadczeniu naszych usług przez Internet.
2.2. Konto użytkownika. Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie umowy podczas utrzymywania kont użytkowników w naszym sklepie internetowym.
2.3. Poprawa i rozwój naszych usług Przetwarzamy również dane osobowe użytkownika w celu pomiaru ruchu na stronie internetowej oraz tworzenia statystyk i rejestrów w celu oceny i rozwoju naszych usług, w oparciu o nasz uzasadniony interes w monitorowaniu ruchu na stronie internetowej oraz rozwoju i optymalizacji naszych usług.
2.4.  
Badanie satysfakcji użytkownika. Aby określić poziom zadowolenia użytkownika z naszych usług, przetwarzamy jego dane osobowe na podstawie naszego uzasadnionego interesu w uzyskaniu jego opinii. Robimy to również w ramach naszego programu Customer Verified za pośrednictwem kwestionariuszy wysyłanych pocztą elektroniczną za każdym razem, gdy dokonujesz u nas zakupu, jeśli wyrazisz zgodę na ich otrzymywanie. Aby wysyłać kwestionariusze, oceniać opinie i analizować pozycję rynkową, przekazujemy operatorowi programu informacje o zakupionych towarach i adres e-mail użytkownika. W ten sposób dane osobowe użytkownika nie są przekazywane osobom trzecim do ich własnych celów. Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się wysyłaniu kwestionariuszy w ramach programu Customer Verified, odrzucając kolejne kwestionariusze za pomocą łącza w wiadomości e-mail z kwestionariuszem. W przypadku wyrażenia sprzeciwu nie będziemy już wysyłać kwestionariusza.
2.5. Ochrona roszczeń prawnych i kontrola wewnętrzna Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszych uzasadnionych interesów w celu ochrony roszczeń prawnych oraz naszych wewnętrznych rejestrów i kontroli.
2.6. Wysyłanie wiadomości handlowych do klientów. Jeśli otrzymamy od użytkownika elektroniczne dane kontaktowe w związku z zamówieniem lub naszymi usługami, możemy również przetwarzać jego dane osobowe w celu dalszego oferowania naszych towarów i usług za pośrednictwem wiadomości handlowych w oparciu o nasz uzasadniony interes w promowaniu nas, chyba że użytkownik zrezygnował z otrzymywania takich wiadomości.
2.7.  
Wysyłanie informacji handlowych na podstawie zgody Przetwarzamy dane osobowe użytkownika na podstawie jego zgody w celu wysyłania mu informacji handlowych.
2.8. Reklama online. Możemy przetwarzać dane osobowe na podstawie naszego uzasadnionego interesu w promowaniu nas w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam na naszej stronie internetowej i stronach internetowych osób trzecich.
2.9. Wykonywanie naszych obowiązków prawnych. Przetwarzamy również Twoje dane osobowe w celu i na podstawie wykonywania naszych obowiązków prawnych związanych w szczególności z dostarczaniem informacji organom publicznym.
2.10. Wykonywanie i zawieranie umów. Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie i w celu wykonania naszych zobowiązań wynikających z umów zawartych między nami a Tobą oraz w celu zawarcia tych umów. W tym celu możemy również przetwarzać dane osobowe adresatów i innych odbiorców towarów i innych usług, jeśli takie istnieją.
2.11. Obsługa klienta. W celu obsługi żądań związanych z zamówieniami przetwarzamy dane osobowe użytkownika na podstawie obowiązku wykonania umów zawartych między nami a użytkownikiem oraz w celu zawarcia tych umów. W celu obsługi innych żądań, jeśli takie istnieją, przetwarzamy dane osobowe użytkownika na podstawie naszego uzasadnionego interesu w świadczeniu naszych usług i zapewnieniu odpowiedniego wsparcia.
2.12.  
Czas przechowywania. Przechowujemy dane osobowe tylko przez czas niezbędny do osiągnięcia określonych celów przetwarzania danych osobowych. Po upływie celu przetwarzania niezwłocznie zniszczymy dane osobowe. Co do zasady, przechowujemy dane osobowe przez okres przedawnienia (zwykle 3 lata) i jeden rok po upływie okresu przedawnienia w związku z ewentualnymi roszczeniami zgłoszonymi pod koniec okresu przedawnienia. Poza tym obowiązują następujące specjalne okresy przechowywania:
2.12.1. Przechowujemy dane powiązane z kontem użytkownika przez cały okres istnienia konta do momentu jego usunięcia.
2.12.2. W przypadku postępowań sądowych i innych, przetwarzamy dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym na czas trwania takich postępowań oraz przez pozostały okres przedawnienia po zakończeniu takich postępowań.
2.12.3. W celu wysyłania klientom wiadomości handlowych przetwarzamy dane osobowe użytkownika do momentu rezygnacji przez niego z otrzymywania wiadomości handlowych.
2.12.4. W celu wysyłania użytkownikowi informacji handlowych na podstawie jego zgody, przetwarzamy jego dane osobowe do momentu wycofania przez niego uprzedniej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.
2.12.5. W celu wypełnienia zobowiązań prawnych przetwarzamy dane osobowe przez okres niezbędny do wypełnienia tych zobowiązań.

Komu przekazywane są dane osobowe?

3.1.  
Podmioty przetwarzające. W celu przetwarzania danych osobowych korzystamy również z usług innych podmiotów jako podmiotów przetwarzających, które przetwarzają dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami. Należą do nich:
3.1.1. Dostawcy usług IT i inni dostawcy technologii,
3.1.2. operatorów narzędzi analitycznych i marketingowych,
3.1.3. dostawców narzędzi komunikacyjnych,
3.1.4. operatorzy programów badania satysfakcji klientów
 1. Dostawca usługi Heureka, obsługiwanej przez Heureka Shopping s.r.o., z siedzibą pod adresem Karolinská 650/1, 186 00, Praga 8-Karlín.
 2. Dostawca usługi Zboží, obsługiwanej przez Seznam a.s., z siedzibą Radlická 3294/10, Praga, 150 00,
 3. Opinie Google 
3.2.  
Prawnicy. Użytkownik może ujawnić swoje dane osobowe innym podmiotom jako administratorom:
3.2.1.  nasi dostawcy zaangażowani w realizację umowy, w szczególności przewoźnicy i operatorzy systemów płatności,
3.2.2.  operatorzy systemów reklamowych i sieci społecznościowych.

Dostawcy usług hostingowych i serwerowych

  • Dostawca usługi Upgates, obsługiwanej przez EVici webdesign s.r.o., z siedzibą pod adresem Petra Bezruče 139, 747 91 Štítina;
  • Forpsi.com - hosting INTERNET CZ, a.s, Ktiš 2, 384 03, KTIŠ, Republika Czeska.

  Narzędzia analityczne

  • Google Analytics - statystyki ruchu internetowego
   Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
  • ECOmail - ECOMAIL.CZ, s.r.o., z siedzibą pod adresem Na Zderaze 1275/15, 120 00 Praga 2,

  Marketing i obsługa klienta

  • ManyChat - komunikacja przez komunikator FB
   ManyChat, INC.220 Golden Oak Dr, Portola Valley, CA, 94028, Stany Zjednoczone.
  • Piksel Facebooka
   Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia, VAT IE9692928F
  • Sklik, Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 150 00 Prha 5, ID: 26168685
  3.3. Przekazywanie danych poza UE W niektórych przypadkach dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony zgodnie z art. 45 RODO, odpowiednich zabezpieczeń zgodnie z art. 46 RODO lub wyłączenia zgodnie z art. 49 RODO.

  Twoje prawa

  4.1. Prawa osoby, której dane dotyczą. Masz prawo do:
  4.1.1. żądania poprawienia niedokładnych lub nieaktualnych danych osobowych, więc jeśli użytkownik stwierdzi, że przetwarzane przez nas jego dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, ma prawo do ich poprawienia lub uzupełnienia bez zbędnej zwłoki,
  4.1.2. żądania potwierdzenia, czy przetwarzanie ma miejsce, a jeśli tak, informacji dotyczących tego przetwarzania w zakresie przewidzianym w art. 15 RODO, a także kopii przetwarzanych danych (jesteśmy uprawnieni do pobierania opłaty za dodatkowe kopie w celu pokrycia niezbędnych kosztów),
  4.1.3. w niektórych przypadkach użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych. Dane osobowe użytkownika zostaną usunięte bez zbędnej zwłoki, jeśli nie będą nam już potrzebne do celów, dla których je przetwarzaliśmy, lub jeśli użytkownik skorzysta z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania i stwierdzimy, że nie mamy już takich uzasadnionych interesów, które uzasadniałyby takie przetwarzanie, lub jeśli okaże się, że przetwarzanie przez nas danych osobowych nie jest już zgodne z ogólnie obowiązującymi przepisami. Prawo to nie ma jednak zastosowania, jeśli przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest nadal niezbędne do wypełnienia naszego obowiązku prawnego, do celów archiwizacyjnych, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
  4.1.4. skorzystania z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Prawo to pozwala w niektórych przypadkach zażądać, aby dane osobowe zostały oznaczone i nie podlegały dalszym operacjom przetwarzania - w tym przypadku jednak nie na zawsze (jak w przypadku prawa do usunięcia), ale przez ograniczony czas. Musimy ograniczyć przetwarzanie danych osobowych, gdy użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych, zanim uzgodnimy, które dane są prawidłowe, lub gdy przetwarzamy jego dane osobowe bez wystarczającej podstawy prawnej (np. ponad to, co musimy przetwarzać), ale użytkownik wolałby jedynie ograniczyć przetwarzanie takich danych przed ich usunięciem (np. jeśli użytkownik spodziewa się, że i tak przekaże nam takie dane w przyszłości), lub nie potrzebujemy już danych osobowych do powyższych celów przetwarzania, ale użytkownik potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń prawnych, lub użytkownik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania, a my jesteśmy zobowiązani do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres, w którym badamy, czy sprzeciw użytkownika jest uzasadniony.
  4.1.5.  
  żądania przekazania danych osobowych w przypadkach przetwarzania opartego na zgodzie użytkownika lub na umowie,
  4.1.6. sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o nasz uzasadniony interes. Przestaniemy przetwarzać dane osobowe użytkownika, chyba że będziemy mieć ważne i uzasadnione powody, aby nadal to robić. Jeśli sprzeciwimy się działaniom marketingowym, zaprzestaniemy tych działań w każdym przypadku,
  4.1.7. do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych użytkownika w celu przesyłania mu informacji handlowych, podobnie jak użytkownik może w dowolnym momencie wycofać swoją uprzednią zgodę na przetwarzanie danych osobowych w innych celach, chyba że przetwarzanie służy wypełnieniu naszych zobowiązań umownych, wypełnieniu naszych zobowiązań prawnych lub innym celom wynikającym z naszych uzasadnionych interesów.
  4.2. Metoda wykonywania swoich praw. Użytkownik może wykonywać swoje prawa w jeden z następujących sposobów:
  4.2.1. email na adres info@senteso.cz.
  4.3. 
  Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Jeśli użytkownik dojdzie do przekonania, że naruszyliśmy RODO podczas przetwarzania jego danych osobowych, ma prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który mieści się pod adresem Pplk. Sochora 27, 170 00 Prague 7 (http://www.uoou.cz)..

  Cookies

  5.1.  
  Pliki przechowywane na urządzeniu użytkownika w celu późniejszego dostępu (pliki tymczasowe). Nasza witryna internetowa może wykorzystywać technologię plików cookie (i ewentualnie inne technologie działające na podobnej zasadzie, takie jak Web Storage). Oznacza to, że przechowujemy małe pliki danych w dedykowanej lokalizacji w pamięci urządzenia, które pozwalają nam świadczyć usługi i dalej je ulepszać. Dla uproszczenia wszystkie te technologie będziemy nazywać "plikami cookie".
  5.2. Pliki cookie niezbędne do świadczenia usługi Niektóre pliki cookie są technologicznie niezbędne do świadczenia usługi. Oznacza to, że nie można uniknąć ich przechowywania przy zachowaniu funkcjonalności usługi. Są to w szczególności pliki cookie służące do:
  5.2.1. przechowywanie wyborów dokonanych przez użytkownika w związku z jego zamówieniem,
  5.2.2. zapisywanie ustawień witryny,
  5.2.3. zapewnienie bezpieczeństwa IT.
  5.3. Inne rodzaje plików cookie. Używamy niektórych plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość i bardziej spersonalizowaną obsługę. W ramach tego możemy umieszczać pliki cookie na urządzeniu użytkownika:
  5.3.1. w celu zapewnienia analizy ruchu i korzystania z witryny, w tym plików cookie stron trzecich,
  5.3.2. do celów reklamowych, aby wyświetlać dopasowane reklamy na naszych i innych stronach internetowych, w tym pliki cookie stron trzecich,
  5.3.3. łączenie z sieciami społecznościowymi, w tym pliki cookie stron trzecich,
  5.4. Ustawienia dotyczące przechowywania plików cookie. W ramach odpowiednich opcji swojego urządzenia użytkownik może dokonać ustawień dotyczących korzystania z plików cookie na naszej stronie internetowej, na przykład blokując pliki cookie, jeśli nie wyraża zgody na ich wykorzystanie na naszej stronie internetowej. W przypadku skorzystania z tej opcji użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niektóre części usługi mogą nie działać prawidłowo.