Warunki korzystania z witryny internetowej

Stosunek prawny i ogólne informacje

1.1.  
Ważność. Niniejsze warunki korzystania z witryny internetowej obowiązują od dnia 25 lutego 2022 r.
1.2. Strony internetowe. Dla celów niniejszego dokumentu nasza strona internetowa oznacza zbiór wszystkich stron internetowych, które składają się na naszą stronę internetową obsługiwaną pod adresem http://revgear.pl i wszystkie podstrony.
1.3. Usługa. Dla celów niniejszego dokumentu usługa oznacza usługę społeczeństwa informacyjnego, z której korzystasz, korzystając z naszej strony internetowej, a której dostawcą jest spółka ROK corp s.r.o., z siedzibą pod adresem Lipůvka nr 350, 679 22 Lipůvka, nr identyfikacyjny 14235251, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Brnie, sekcja C, wkładka 127314, numer NIP CZ14235251 (dla celów niniejszego dokumentu określana jako "my" lub odpowiednie terminy). Korzystając z Usługi, powstaje stosunek prawny między nami a odbiorcą Usługi (dla celów niniejszego dokumentu zwanym "użytkownikiem" lub odpowiednimi terminami).
1.4.  
Zawartość internetowa.Dla celów niniejszego dokumentu zawartość internetowa, którą dostarczamy użytkownikowi w ramach Usługi, oznacza wszystkie dane, które użytkownik otrzymuje od nas na podstawie żądania złożonego za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w szczególności tekst, obrazy, ale także kod źródłowy stron.
1.5. Zakres świadczenia usługi. Nie ma gwarantowanego minimalnego zakresu świadczenia tej usługi. Usługa może być czasowo lub trwale niedostępna, w całości lub w części. Jej interfejs użytkownika, wygląd lub funkcjonalność mogą ulec zmianie lub zostać usunięte według naszego jednostronnego uznania, które nie podlega wcześniejszemu powiadomieniu.
1.6. Cena usługi. Usługa jest świadczona przez nas bezpłatnie. Użytkownik płaci za sprzęt techniczny, oprogramowanie i łączność z tą usługą.
1.7. Odmowa zmiany warunków. Niniejsze warunki korzystania z witryny internetowej mogą być od czasu do czasu zmieniane i aktualizowane. Obowiązkiem użytkownika jest zapoznanie się z aktualną wersją niniejszych Warunków przed rozpoczęciem korzystania z Treści internetowych.
1.8. Ogólne ograniczenia. Użytkownikowi zabrania się korzystania z jakichkolwiek środków w celu naruszenia lub obejścia środków bezpieczeństwa związanych z tą Usługą lub naszymi innymi usługami, powiązanymi i innymi usługami i witrynami internetowymi lub sieciami komputerowymi.
1.9. Zrzeczenie się odpowiedzialności. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo użytkownik zgadza się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które może ponieść w związku z tą usługą, a także zgadza się ograniczyć kwotę odszkodowania za wszelkie takie szkody do 0 CZK.

Prawa autorskie

2.1.  
Wyłączenie licencji. Jeśli Treść internetowa jest w całości lub w części dziełem chronionym prawem autorskim i o ile nie określono inaczej dla każdego składnika Treści internetowej, nie udzielamy użytkownikowi licencji na Treść internetową i nie może jej używać poza ograniczeniami prawnymi i wyjątkami bez naszej wyraźnej zgody.
2.2. Prawa do baz danych. Użytkownik nie jest upoważniony do wydobywania lub innego wykorzystywania naszych baz danych bez naszej wyraźnej zgody. Ponadto użytkownik zgadza się powstrzymać od podobnych działań w odniesieniu do naszych baz danych, które nie są objęte ochroną praw autorskich.
2.3. Łącza. Jeśli użytkownik łączy się z witryną internetową, przyjmuje do wiadomości, że nie może udostępniać stronom trzecim łącza, które obchodzi nasze zabezpieczenia lub środki kontroli dystrybucji treści, takie jak łącza dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Ponadto, we wszystkich przypadkach zastrzegamy sobie prawo do zmiany struktury i zawartości strony internetowej lub wprowadzenia nowych lub modyfikacji istniejących środków kontroli treści, co może skutkować niefunkcjonalnością treści uprzednio uzyskanych przez użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w takim przypadku nie jest uprawniony do odszkodowania za jakiekolwiek szkody.

Użivatelský účet

3.1.  
Definicje. Konto użytkownika to rekord w naszej bazie danych i powiązane z nim dane; jest ono określane przez nazwę logowania i hasło używane do uwierzytelniania. Dane osobowe mogą być powiązane z kontem użytkownika, a w przypadku gdy konto użytkownika reprezentuje podmiot prawny, te dane osobowe identyfikują osobę fizyczną działającą w jego imieniu.
3.2. Używanie konta użytkownika. Niektóre części Usługi mogą być powiązane z dostępem do konta użytkownika. W takim przypadku konieczna jest rejestracja konta użytkownika, która podlega warunkom rejestracji określonym poniżej.
3.3.  
Warunki rejestracji konta użytkownika Rejestrując się, użytkownik wyraża zgodę na poniższe warunki:
3.3.1. Zarejestrujemy użytkownika na podstawie wniosku złożonego za pośrednictwem formularza internetowego znajdującego się na stronie internetowej, pod warunkiem, że użytkownik poda wszystkie wymagane informacje i wyrazi zgodę na niniejsze warunki rejestracji.
3.3.2. Jeden adres e-mail może być używany tylko dla jednego konta użytkownika.
3.3.3. Dostawca zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji.
3.3.4. Konto użytkownika służy, między innymi, do komunikacji i kontaktów z nami. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że tylko on lub osoba przez niego upoważniona ma dostęp do jego konta użytkownika. Działania takiej osoby w ramach Konta Użytkownika są uznawane za działania w imieniu użytkownika.
3.3.5. W ramach konserwacji systemu możemy anulować nieaktywne i usunąć lub scalić zduplikowane konta użytkowników.
3.3.6. W przypadku naruszenia przez użytkownika zobowiązań wynikających z niniejszego dokumentu, mamy prawo zakończyć lub ograniczyć świadczenie usługi na rzecz użytkownika, na przykład poprzez zablokowanie jego konta użytkownika, usunięcie go lub uniemożliwienie mu dostępu do strony internetowej.