Zasady i warunki

Podsumowanie warunków i postanowień

Sklep internetowy pod adresem http://revgear.pl jest prowadzony przez spółkę handlową ROK corp s.r.o., z siedzibą pod adresem Lipůvka, 350, 67922 Lipůvka, nr identyfikacyjny 14235251, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Brnie, sekcja C, Insert 127314, nr VAT CZ14235251. Możesz skontaktować się z nami przez e-mail lub telefon.

Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego umowa zostaje zawarta. Umowa zostanie zawarta również w przypadku przesłania zamówienia na oferowane towary pocztą elektroniczną na nasz adres e-mail. Otrzymanie zamówienia i zawarcie umowy zostanie potwierdzone pocztą elektroniczną.

Płatności należy dokonać w ciągu 3 dni od zawarcia umowy lub później, w zależności od wybranej metody płatności.

Jako konsument możesz odstąpić od umowy w dowolnym momencie do 14 dni od daty otrzymania towaru. Aby dowiedzieć się, od których umów nie można odstąpić, należy zapoznać się z pełnym regulaminem. My możemy odstąpić od zawartej umowy w dowolnym momencie do momentu odebrania od Ciebie towaru. Po odstąpieniu od umowy użytkownik zwróci nam towary, w tym ewentualne prezenty i bonusy, które mu przekazaliśmy, na własny koszt, w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy. Zwrócimy Ci pieniądze w ciągu 14 dni od otrzymania odstąpienia od umowy, ale nie wcześniej niż po zwróceniu nam towarów lub dostarczeniu dowodu, że towary zostały do nas wysłane.

W przypadku zamówienia towarów materialnych w naszym sklepie internetowym zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży.

Użytkownik staje się właścicielem towarów po ich otrzymaniu, ale nie wcześniej niż po uiszczeniu pełnej ceny. W przypadku dostarczenia konsumentowi uszkodzonych towarów, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym fakcie. Jeśli uszkodzenie zostanie wykryte podczas odbioru towarów, należy również poinformować o nim przewoźnika. Jeśli uszkodzone towary zostały dostarczone użytkownikowi jako firmie, powinien on skontaktować się z przewoźnikiem.

Jeśli jesteś konsumentem, masz prawo do reklamacji wad towaru w ciągu 2 lat od jego otrzymania. Jako przedsiębiorca możesz dochodzić roszczeń z tytułu wad, które istniały w towarze w chwili przejścia na Ciebie ryzyka szkody, w ciągu 6 miesięcy lub, w przypadku wady ukrytej, w ciągu 2 lat od odbioru towaru. Dokładne informacje na temat tego, jak dochodzić roszczeń za towary i czego można dochodzić w przypadku roszczenia, można znaleźć w poniższych warunkach.

Postanowienia ogólne

1.1.  Zakres Regulaminu. Niniejszy Regulamin reguluje zawieranie umów między nami jako przedsiębiorcą a Tobą jako klientem za pośrednictwem sklepu internetowego oraz nasze i Twoje prawa i obowiązki wynikające z umów. Regulamin zawiera również informacje obowiązkowe. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć w osobnym dokumencie na naszej stronie internetowej. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r..

1.2.  Używane terminy.W naszych warunkach i postanowieniach używamy następujących skrótów:.

1.2.1. My, co oznacza przedsiębiorcę, tj. spółkę handlową ROK corp s.r.o., z siedzibą w Lipůvka, 350, 67922 Lipůvka, nr identyfikacyjny 14235251, zarejestrowaną w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Brnie, sekcja C, wkładka 127314, numer identyfikacji podatkowej CZ14235251..

1.2.2.  Ty, co oznacza klienta, tj. drugą stronę umowy inną niż my, która może być jedną z następujących:

1.2.2.1.  Konsument, będący osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej lub wykonującą wolny zawód,

1.2.2.  Przedsiębiorca, którym jest osoba fizyczna lub prawna działająca w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub w ramach samodzielnego wykonywania zawodu.

1.2.3.  Sklep internetowy, tj. nasz interfejs internetowy znajdujący się pod adresem internetowym http://senteso.cz, pod którym można zapoznać się z naszą ofertą oraz zamówić towary z naszego asortymentu. .

1.2.4. E-mail, tj. poczta elektroniczna, za pośrednictwem której można się z nami skontaktować pod adresem e-mail dostępnym na stronie internetowej naszego sklepu internetowego.

1.2.5. Telefon, za pośrednictwem którego można skontaktować się z nami pod numerem telefonu dostępnym na stronie internetowej naszego sklepu internetowego. .

1.2.6.  Kontrakty, które są zdefiniowane jako umowy kupna..

1.3.  Terms and Conditions of Business to the Contract. Terms and Conditions are an integral part of all contracts. Odmienne postanowienia umowy mają pierwszeństwo przed brzmieniem warunków handlowych.

1.4.  Związek umowy i warunków z przepisami prawnymi. Prawa i obowiązki nieuregulowane warunkami lub umową podlegają przepisom prawnym Republiki Czeskiej, w szczególności ustawie nr 89/2012 Dz.U., Kodeks cywilny i ustawie nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów, zgodnie z przepisami prawnymi Unii Europejskiej, w szczególności dyrektywą 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów i dyrektywą 2000/31/WE o handlu elektronicznym. W przypadku sprzeczności między warunkami lub umową a przepisami prawa, o ile nie jest to kwestia, od której można odstąpić w drodze umowy, pierwszeństwo mają przepisy prawa.

1.5. Nierozerwalność postanowień Warunków i Uzgodnień Umownych.Jeśli którekolwiek z postanowień Warunków lub Uzgodnień Umownych stanie się nieważne, nieskuteczne lub zostanie pominięte, nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Warunków i Uzgodnień Umownych.

1.6.  Stosunki z elementem międzynarodowym. Stosunki prawne między nami a użytkownikiem podlegają prawu czeskiemu w obecności elementu międzynarodowego, a sądy czeskie są właściwe do rozstrzygania wszelkich sporów. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (Konwencja Wiedeńska) nie ma zastosowania.

1.7.  Metody rozstrzygania reklamacji.Wszelkie reklamacje i spory między użytkownikiem a nami mogą być rozstrzygane.

1.7.1.  poza sądem w postępowaniu prowadzonym przez Czeską Inspekcję Handlową (www.coi.cz),

1.7.2.  za pośrednictwem poczty elektronicznej na nasz adres e-mail,.

1.7.3.  osobiście w dowolnej z naszych lokalizacji,.

1.7.4.  dzwoniąc pod nasz numer telefonu.

1.8.  Organy nadzorcze. Nasza działalność podlega kontroli i nadzorowi organów państwowych Republiki Czeskiej, do których można się zwracać z sugestiami zgodnie z przepisami prawa regulującymi ich zakres i uprawnienia. Państwowe organy nadzorcze to w szczególności:

1.8.1.  Czeska Inspekcja Handlowa,.

1.8.2.  organa władzy publicznej,

1.8.3.  Urząd Ochrony Danych Osobowych,.

1.8.4.  Państwowa Inspekcja Rolno-Spożywcza,.

1.8.5.  powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne.

Zamawianie towarów i zawieranie umów

2.1.  Zamawianie towarów.Zamówienia towarów w naszym sklepie internetowym można dokonać poprzez przyjęcie oferty zawarcia umowy, której przedmiotem jest wyświetlanie towarów w sklepie internetowym, poprzez:.

2.1.1.  handel internetowy,

2.1.2.  email.

Przyjęcie naszej oferty z poprawką lub odstępstwem nie jest możliwe i jest uważane za kontrofertę z Twojej strony.

2.2. Zamawianie towarów przez Internet. Użytkownik zamawia towary za pośrednictwem sklepu internetowego, wybierając oferowane towary w żądanej ilości, jakości i wyglądzie, umieszczając towary w wirtualnym koszyku, wypełniając wymagane dane, wybierając sposób dostawy i płatności oraz wysyłając zamówienie za pomocą przycisku "Potwierdź zakup", co spowoduje zawarcie umowy. Przed wysłaniem zamówienia użytkownik będzie miał możliwość sprawdzenia i, w razie potrzeby, zmiany wprowadzonych danych.

2.3. Zamawianie towarów drogą elektroniczną.Zamawianie towarów drogą elektroniczną odbywa się poprzez wysłanie na nasz adres e-mail wiadomości e-mail, której treść musi brzmieć:.

2.3.1.  wybrane towary w wymaganej ilości, jakości i konstrukcji,

2.3.2.  wybrana metoda dostawy i płatności,

2.3.3.  Twoje dane identyfikacyjne:

2.3.3.1.  imię i nazwisko oraz, w stosownych przypadkach, nazwa podmiotu prawnego,.

2.3.3.2.  miejsce zamieszkania lub siedziba główna,

2.3.3.  adres dostawy towarów,

2.3.3.4.  numer telefonu,.

2.3.3.5.  Numer, jeśli nie jesteś konsumentem,.

2.3.3.6.  Numer VAT, jeśli jesteś płatnikiem VAT.

2.4. Potwierdzenie zamówienia.Potwierdzimy pomyślne przyjęcie zamówienia i zawarcie umowy, wysyłając wiadomość e-mail na adres e-mail, która będzie zawierać:.

2.4.1.  potwierdzenie zawarcia umowy i jej treści,.

2.4.2.  nasze warunki, które zawierają obowiązkowe informacje.

W przypadku niekompletnego lub nieprawidłowego zamówienia poprosimy użytkownika o jego uzupełnienie lub powiadomimy go, że umowa nie może zostać zawarta.

2.5. Język i przechowywanie umowy. Umowy zawierane są w języku czeskim i słowackim. Nie przechowujemy zawartych umów i dlatego nie ma do nich dostępu.

Zawarte umowy i ich treść

3.1.  Zmiana i unieważnienie umowy.Zawarte umowy nie mogą być jednostronnie zmieniane ani unieważniane; może to nastąpić wyłącznie za obopólną zgodą lub jeśli jest to przewidziane przez prawo lub warunki handlowe..

3.2. Zakres Umowy Kupna.Na podstawie zawartej Umowy Kupna jesteśmy zobowiązani do dostarczenia zamówionych dóbr materialnych i świadczenia wszelkich uzgodnionych usług na Twoją rzecz w uzgodniony sposób, a Ty jesteś zobowiązany do odbioru towarów i zapłaty nam łącznej ceny, na którą składa się cena zamówionych towarów, cena płatności, cena dostawy towarów oraz cena wszelkich dodatkowych zamówionych usług..

3.3. Ochrona własności intelektualnej.Jeżeli w ramach umowy dostarczamy użytkownikowi towary, które są chronione prawami własności intelektualnej (w szczególności prawami autorskimi, znakami towarowymi, wzorami przemysłowymi, patentami i wzorami użytkowymi), licencja na korzystanie z praw własności intelektualnej nie jest częścią umowy. Użytkownik nie może korzystać z towarów chronionych prawem autorskim jako osoba fizyczna inaczej niż do użytku osobistego, a jako osoba prawna inaczej niż do własnego użytku wewnętrznego, w szczególności nie może powielać, odsprzedawać, wynajmować lub w inny sposób udostępniać towarów osobom trzecim.

3.4.  Zniżki i promocje.W przypadku zniżek lub innych promocji marketingowych, o ile nie określono inaczej, poszczególne zniżki i inne udzielone korzyści nie mogą być łączone..

3.5.  Prezenty i bonusy.Jeśli prezenty lub inne bonusy zostały dostarczone użytkownikowi w ramach umowy, odbywa się to na podstawie umowy prezentowej i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek wady w nich zawarte. Istnienie umowy podarunkowej jest uzależnione od istnienia umowy głównej, a umowa podarunkowa jest zawierana pod warunkiem zawieszającym anulowania umowy podarunkowej w przypadku rozwiązania umowy głównej.

3.6. Kupony rabatowe i bony upominkowe.Kupony rabatowe i bony upominkowe mogą być realizowane na uzgodnionych warunkach lub na warunkach określonych na kuponie lub bonie. O ile nie uzgodniono inaczej, można je zrealizować wyłącznie u nas, a ich okres ważności jest ograniczony do jednego roku od daty wydania w przypadku kuponów rabatowych i jednego roku od daty wydania w przypadku bonów podarunkowych.

Warunki płatności

4.1.  Metody płatności.Całkowitą cenę można zapłacić metodami, które można znaleźć na odpowiedniej stronie w naszym sklepie internetowym..

4.2. Termin płatności. Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty całkowitej ceny przed dostawą towarów, przy odbiorze towarów lub później, w zależności od uzgodnionej metody płatności. Jeśli całkowita cena ma zostać zapłacona przed dostawą towarów, jesteś zobowiązany do zapłaty w ciągu 3 dni od zawarcia umowy. Jeśli całkowita cena ma zostać zapłacona za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych, całkowita cena jest płacona poprzez zaksięgowanie kwoty pieniędzy na naszym koncie u dostawcy usług płatniczych.

4.3.  Płatność za pomocą kredytu.W przypadku uzgodnienia zapłaty całkowitej ceny za pomocą kredytu lub innego produktu finansowego na podstawie umowy z dostawcą usług finansowych, warunki dostawcy produktu finansowego regulują również ten stosunek..

4.4. Elektroniczne przesyłanie dokumentów podatkowych. Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury (dokumentu podatkowego) w formie elektronicznej na adres e-mail podany podczas składania zamówienia..

Warunki dostawy

5.1.  Metody dostawy.Metody dostawy, z których można skorzystać, można znaleźć na odpowiedniej stronie w naszym sklepie internetowym..

5.2. Ograniczenia dotyczące dostawy towarów. Dostawa towarów przez nas nie podlega żadnym ograniczeniom geograficznym..

5.3.  Własność. Użytkownik staje się właścicielem dostarczonych przez nas towarów z chwilą ich otrzymania, ale nie wcześniej niż po uiszczeniu pełnej ceny całkowitej..

5.4. Okres dostawy.Umówiony okres dostawy biegnie od dnia zawarcia umowy. Jeśli jesteś konsumentem, a termin dostawy nie został uzgodniony, dostarczymy Ci towary bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż 30 dni od daty zawarcia umowy. Jeśli całkowita cena ma zostać zapłacona przed dostawą towarów, termin dostawy biegnie dopiero od momentu zapłaty całkowitej ceny. Towary zostaną dostarczone do miejsca przeznaczenia w tym terminie. Jeśli użytkownik nie jest konsumentem, a towary mają zostać dostarczone do miejsca przeznaczenia przez przewoźnika, towary zostaną przekazane przewoźnikowi w tym terminie.

5.5. Odbiór towarów. Klient jest zobowiązany do odbioru towarów w uzgodnionym czasie i miejscu, w zależności od sposobu dostawy. Jeśli towary mają być dostarczone przez przewoźnika, należy je odebrać, gdy dotrą do miejsca przeznaczenia. Jeśli użytkownik nie odbierze towaru, będziemy mieć prawo do odstąpienia od umowy, prawo do zapłaty kosztów dostawy towaru, jeśli nie zostały one zapłacone przed dostawą towaru oraz prawo do zapłaty opłat za przechowywanie towaru za okres przechowywania towaru, który zakończy się, gdy użytkownik odbierze towar, odstąpi od umowy lub my odstąpimy od umowy. Opłata za przechowywanie wynosi 10 CZK dziennie, ale całkowita kwota opłaty za przechowywanie nie może przekraczać ceny przechowywanych towarów. Jeśli ponownie dostarczymy ci towary po tym, jak nie wejdziesz w ich posiadanie, będziemy uprawnieni do zwrotu kosztów związanych z ponowną dostawą.

5.6. Sprawdzenie tożsamości przy odbiorze towarów.Jeśli towary zostały opłacone przed dostawą, mamy prawo uzależnić wydanie towarów od sprawdzenia tożsamości osoby odbierającej dostawę na podstawie dokumentu tożsamości..

5.7.  Uszkodzenia towarów w transporcie do konsumenta.Jeśli jesteś konsumentem, ryzyko uszkodzenia towarów przechodzi na Ciebie w momencie otrzymania towarów. W przypadku, gdy towary zostaną dostarczone do Ciebie uszkodzone, jesteś zobowiązany do niezwłocznego poinformowania nas o uszkodzeniu, a najlepiej:

5.7.1.  za pośrednictwem poczty elektronicznej na nasz adres e-mail,.

5.7.2.  osobiście w dowolnej z naszych lokalizacji,.

5.7.3.  telefonicznie na nasz numer telefonu.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki przy odbiorze towarów, użytkownik jest zobowiązany poinformować o tym nie tylko nas, ale również przewoźnika przy odbiorze towarów. Użytkownik może poprosić przewoźnika o rozpakowanie uszkodzonej przesyłki przed odebraniem dostawy, a jeśli stwierdzi, że towary zostały uszkodzone, nie jest zobowiązany do odbioru towarów od przewoźnika.

5.8.  Uszkodzenie towarów w transporcie przez przedsiębiorstwo.Jeśli Klient nie jest konsumentem, a towary mają być dostarczone przez przewoźnika, ryzyko uszkodzenia towarów przechodzi na Klienta w momencie przekazania towarów przewoźnikowi. Jeśli uszkodzenie towarów nastąpi po przejściu ryzyka uszkodzenia, nie będziemy ponosić odpowiedzialności, a uszkodzenie towarów nie wpłynie na obowiązek zapłaty całkowitej ceny i obowiązek przyjęcia towarów. W przypadku, gdy towary zostaną dostarczone do użytkownika uszkodzone, użytkownik musi niezwłocznie zażądać odszkodowania od przewoźnika.

5.9. Pakowanie towarów.O ile nie uzgodniono inaczej, towary zostaną zapakowane w sposób odpowiedni dla ich zachowania i ochrony.

Prawo do odstąpienia od umowy

6.1. O odstąpieniu od umowy. Odstąpienie od zawartej umowy powoduje jej rozwiązanie z mocy prawa, a strony są zobowiązane do zwrotu sobie wszystkiego, co świadczyły na podstawie odstąpionej umowy. Odstąpienie od umowy unieważnia również zależną od niej umowę darowizny. Prawo do odstąpienia od umowy może być wykonane na warunkach określonych w regulaminie lub jeżeli przewidują to przepisy prawa.

6.2. Nasze prawo do odstąpienia od umowy.Mamy prawo odstąpić od zawartej umowy w każdym czasie od dnia zawarcia umowy do momentu odebrania od nas towaru, z następujących powodów:.

6.2.1.  wyczerpanie zapasów zamówionych towarów,.

6.2.2. nieprzyjęcie towaru przy odbiorze,.

6.2.3. nieprawidłowe korzystanie z systemu zamówień naszego sklepu internetowego,

6.2.4.  wprowadzenie nieprawidłowych danych przy zamawianiu towarów,

6.2.5.  zamówienie towarów po cenie znacznie niższej niż normalna cena, jeżeli towary zostały zaoferowane w tej cenie z powodu błędu lub pomyłki naszego sklepu internetowego,.

6.2.6.  inne zasługujące na szczególną uwagę.

6.3. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy.Jeśli jesteś konsumentem, masz prawo odstąpić od zawartej umowy kupna w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

6.3.1.  przyjęcie towarów,.

6.3.2. Odbiór ostatniej sztuki towaru, w przypadku zamówienia więcej niż jednej sztuki towaru w ramach jednego zamówienia, które są dostarczane osobno,.

6.3.3.  przyjęcie ostatniej pozycji lub części dostawy towarów składającej się z kilku pozycji lub części,

6.3.4. przyjęcie pierwszej dostawy towarów, jeżeli umowa przewiduje regularne dostawy towarów przez uzgodniony okres czasu,

6.3.5.   zawarcia umowy, jeżeli jest to inna umowa.

6.4.  Możliwość odstąpienia od umowy.Nie mają Państwo prawa do odstąpienia od umów:.

6.4.1.  o dostawie towarów, które zostały wykonane zgodnie z wymaganiami użytkownika lub zostały dostosowane do jego potrzeb,.

6.4.2. dotyczące dostawy towarów w zapieczętowanym opakowaniu, które ze względów zdrowotnych lub higienicznych nie nadaje się do zwrotu po naruszeniu opakowania,.

6.4.3.  dotyczące dostawy towarów łatwo psujących się lub o krótkim terminie przydatności do spożycia, jak również towarów, które ze względu na swój charakter zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami po dostawie,

6.4.4.  świadczenia usług, jeżeli zostały wykonane w całości,

6.4.5.  inne, jeżeli tak stanowią przepisy prawa.

6.5.  Sposób odstąpienia od umowy.Jeśli masz prawo odstąpić od umowy i chcesz odstąpić od umowy, możesz to zrobić w drodze jednostronnego aktu prawnego dostarczonego nam, najlepiej wtedy .

6.5.1.  wypełniając przykładowy formularz odstąpienia od umowy załączony do regulaminu i przesyłając go.

6.5.1.1.  za pośrednictwem poczty do dowolnego z naszych lokali,

6.5.1.2.  e-mail na nasz adres e-mail;.

6.5.2.  osobiście w dowolnej z naszych lokalizacji.

6.6.  Zachowanie terminu.Jeśli jesteś konsumentem, do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie nam oświadczenia o odstąpieniu od umowy w ostatnim dniu terminu do odstąpienia od umowy..

6.7. Zwrot towaru po odstąpieniu od umowy.W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest zwrócić nam towar na własny koszt, najlepiej jednocześnie z odstąpieniem od umowy, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.

6.7.1.  poprzez wysłanie towarów na adres któregokolwiek z naszych lokali,.

6.7.2.  osobiście w dowolnej z naszych lokalizacji.

Użytkownik musi zwrócić nam towary nieuszkodzone, niezabrudzone, nienoszone i niewykazujące oznak użytkowania, w tym wszystkie akcesoria i dokumentację, najlepiej w oryginalnym opakowaniu. Należy również zwrócić nam wszelkie prezenty i bonusy otrzymane w ramach anulowanej umowy.

6.8. Zwrot pieniędzy po odstąpieniu od umowy.Jeśli odstąpisz od umowy jako konsument, zwrócimy Ci zapłacone pieniądze w ciągu 14 dni od otrzymania odstąpienia od umowy, ale nie wcześniej niż po zwróceniu nam towarów lub udowodnieniu, że towary zostały do nas wysłane. Zwrócimy tylko koszty dostawy zapłacone użytkownikowi według stawki najtańszej porównywalnej metody dostawy, którą oferujemy. Jeśli wartość zwróconych towarów zostanie zmniejszona w wyniku obchodzenia się z nimi w sposób inny niż konieczny do zapoznania się z ich charakterem, cechami i funkcjonalnością, zwrot zostanie pomniejszony o kwotę, o którą została zmniejszona wartość towarów. Zwrócimy ci środki w taki sam sposób, w jaki je od ciebie otrzymaliśmy, lub w inny uzgodniony przez nas sposób, pod warunkiem, że nie poniesiesz w związku z tym dodatkowych kosztów.

Reklamacje dotyczące wad towarów składane przez konsumentów

7.1.  Zakres. Niniejsza sekcja warunków ma zastosowanie do Ciebie tylko wtedy, gdy jesteś konsumentem i reguluje naszą odpowiedzialność za wady towarów..

7.2.  Okres reklamacji.Możesz zgłosić nam reklamację dotyczącą wady, która pojawiła się w towarach w ciągu 2 lat, w przypadku towarów używanych w ciągu 1 roku, od otrzymania towarów..

7.3. Nasza odpowiedzialność za wady towarów.Jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie, że towary są wolne od wad przy odbiorze. W szczególności jesteśmy odpowiedzialni za to, że przedmiot

7.3.1.  zgodny z uzgodnionym opisem, rodzajem i ilością, jak również jakością, funkcjonalnością i innymi uzgodnionymi cechami,

7.3.2.  jest odpowiedni do celu, dla którego go potrzebujesz, pod warunkiem, że wyraziliśmy na to zgodę,

7.3.3.  jest dostarczany z uzgodnionymi akcesoriami i instrukcjami użytkowania, w tym instrukcjami montażu lub instalacji..

7.4.  Jesteśmy nadal odpowiedzialni za zapewnienie, że towary spełniają następujące wymagania oprócz uzgodnionych cech; nie ma to zastosowania, jeśli poinformowaliśmy Cię przed zawarciem umowy, że niektóre cechy towarów różnią się, a Ty wyraziłeś na to zgodę:

7.4.1.  odpowiedni do celu, do którego towary tego rodzaju są zwykle używane, w tym w odniesieniu do praw osób trzecich, prawodawstwa, norm technicznych lub kodeksów postępowania w branży, jeżeli nie istnieją normy techniczne,

7.4.2.  odpowiada pod względem ilości, jakości i innych cech, w tym trwałości, funkcjonalności, kompatybilności i bezpieczeństwa, zwykłym cechom towarów tego samego rodzaju, których można racjonalnie oczekiwać, nawet biorąc pod uwagę publiczne oświadczenia złożone przez nas lub przez inną osobę w tym samym łańcuchu umownym, w szczególności reklamę lub etykietowanie,

7.4.3.  jest dostarczany z akcesoriami, w tym opakowaniem, instrukcjami instalacji i innymi instrukcjami użytkowania, których można racjonalnie oczekiwać, oraz

7.4.4.  odpowiada pod względem jakości lub wykonania próbce lub wzorcowi, które dostarczyliśmy użytkownikowi przed zawarciem umowy..

7.5.  Ograniczenie odpowiedzialności.Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika.

7.5.1. za zużycie towarów odpowiadające stopniowi ich wcześniejszego zużycia,

7.5.2. dla towarów używanych za wady odpowiadające stopniowi użytkowania lub zużycia, które towary miały w momencie odbioru, .

7.5.3.  dla towarów łatwo psujących się z oznaczonym terminem przydatności do spożycia oraz dla towarów łatwo psujących się z oznaczonym terminem przydatności do spożycia za niezdatność towarów do użytku po upływie oznaczonego terminu,

7.5.4.  jeśli spowodowałeś usterkę.

7.6.  Dzień wykonania prawa. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia towaru tak szybko, jak to możliwe i upewnienia się co do jego właściwości i ilości. Klient jest zobowiązany do wykonania swojego prawa wynikającego z odpowiedzialności za wady towaru wobec nas bez zbędnej zwłoki, tak szybko jak to możliwe po wykryciu wad i w okresie reklamacyjnym.

7.7.  Prawo do usunięcia wady.Jeśli towary są wadliwe, użytkownik ma prawo do bezpłatnego usunięcia wady poprzez dostarczenie nowych towarów bez wad lub poprzez naprawę towarów, według własnego uznania. Użytkownik nie ma prawa wyboru metody usunięcia wady, jeśli metoda wybrana przez użytkownika byłaby niemożliwa lub nieproporcjonalnie kosztowna w porównaniu z inną metodą.

7.8. Prawo do rozsądnego rabatu i odstąpienia od umowy.Jeśli odmówimy lub nie usuniemy wady, wada będzie się powtarzać lub wada będzie stanowić istotne naruszenie umowy, lub z naszego oświadczenia lub okoliczności jasno wynika, że wada nie zostanie usunięta w rozsądnym terminie lub bez znaczących niedogodności dla użytkownika, użytkownik może żądać rozsądnego rabatu lub odstąpić od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli wada jest nieistotna.

7.9.  Sposób dochodzenia roszczeń.W przypadku chęci skorzystania z uprawnień wynikających z odpowiedzialności za wady, można to zrobić w najlepszy sposób:.

7.9.1.  poprzez wysłanie towarów na adres dowolnego z naszych lokali,

7.9.2.  osobiście w dowolnej z naszych lokalizacji,.

7.9.3. jeżeli karta gwarancyjna lub inny dokument, znajdujący się na opakowaniu towaru lub w naszym sklepie internetowym wskazuje inną osobę wyznaczoną do dochodzenia odpowiedzialności za wady, z tą osobą..

7.10. Reklamacje. Towary muszą zostać przekazane nam w stanie umożliwiającym nam ocenę zasadności reklamacji, w szczególności nie jest możliwe przekazanie towarów, które są nadmiernie zabrudzone. Składając reklamację, należy:

7.10.1.  dostarczyć dowód, że towary zostały zakupione od nas,.

7.10.2.  określić wadę reklamowanego towaru i sposób rozpatrzenia reklamacji. Żądany sposób rozpatrzenia reklamacji nie może zostać później zmieniony bez naszej zgody.

7.11. Rozpatrywanie reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w rozsądnym terminie, nie później niż 30 dni od daty jej złożenia. Użytkownik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu reklamacji w tym terminie, a towary zostaną mu zwrócone w taki sam sposób, w jaki zostały nam przekazane w momencie złożenia reklamacji. Jeśli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w terminie, użytkownik ma prawo odstąpić od umowy lub zażądać odpowiedniego rabatu od ceny. Jeśli reklamacja zostanie przyjęta, czas na złożenie reklamacji zostanie przedłużony o czas potrzebny na rozpatrzenie reklamacji.

7.12.  Zwrot kosztów reklamacji.W przypadku reklamacji, Klient jest uprawniony do zwrotu niezbędnych kosztów, które zostały zasadnie poniesione w związku z wykonywaniem prawa do odpowiedzialności za wady towarów. Jeśli roszczenie zostanie odrzucone, jesteśmy uprawnieni do zwrotu niezbędnych kosztów poniesionych w związku ze zwrotem towarów do nas.

7.13. Potwierdzenie reklamacji.W przypadku skorzystania z prawa wynikającego z odpowiedzialności za wady towaru, wydamy Ci pisemne potwierdzenie, kiedy skorzystałeś z tego prawa, jaka jest treść reklamacji i jakiego sposobu rozpatrzenia reklamacji wymagasz, a także potwierdzenie daty i sposobu rozpatrzenia reklamacji, w tym potwierdzenie naprawy i czasu trwania naprawy, lub pisemne uzasadnienie odrzucenia reklamacji..

7.14.  Dodatkowa gwarancja jakości. Użytkownik może otrzymać dodatkową gwarancję jakości wykraczającą poza jego ustawowe prawa. Jest ona tworzona przez oświadczenie podmiotu udzielającego gwarancji, które może zostać złożone w formie reklamy, że zaspokoi on ponad ustawowe prawa w odniesieniu do wadliwego działania, jeśli towary nie mają właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym. Prawa wynikające z powyższej standardowej gwarancji jakości i warunki jej stosowania są regulowane przez oświadczenie podmiotu udzielającego gwarancji. Jeśli dostawca gwarancji gwarantuje, że towary zachowają swoje funkcje i wydajność przy normalnym użytkowaniu przez określony czas lub okres gwarancji lub okres użytkowania towarów jest podany na opakowaniu towarów, wówczas użytkownik jest uprawniony wobec dostawcy gwarancji co najmniej do dostawy nowych towarów wolnych od wad lub ich naprawy.

Reklamacje dotyczące wad towarów przez przedsiębiorcę

8.1. Zakres. Niniejsza sekcja warunków ma zastosowanie do użytkownika tylko wtedy, gdy nie jest on konsumentem i reguluje naszą odpowiedzialność za wady towarów..

8.2. Nasza odpowiedzialność za wady towarów.Dostarczymy towary w uzgodnionej ilości, jakości i wykonaniu. Jeśli jakość i wykonanie nie są uzgodnione, dostarczymy towary o jakości i wykonaniu odpowiednim do celu wynikającego z umowy; w przeciwnym razie do zwykłego celu. Jeśli ilość jest określona tylko w przybliżeniu, określimy dokładną ilość. Jeśli towary są wadliwe, gdy ryzyko uszkodzenia przechodzi na użytkownika, ponosimy za to odpowiedzialność. Nie ma to zastosowania, jeśli jest to wada, którą można zidentyfikować przy zwykłej staranności w momencie zawarcia umowy. .

8.3.  Ograniczenie odpowiedzialności.Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika.

8.3.1.  dla towarów sprzedanych po niższej cenie z powodu wady, dla której uzgodniono niższą cenę,

8.3.2. za zużycie spowodowane normalnym użytkowaniem towarów,

8.3.3.  dla towarów używanych za wady odpowiadające stopniowi użytkowania lub zużycia, które towary miały w momencie odbioru, .

8.3.4.  za wady towarów, jeżeli jest to widoczne, w szczególności w przypadku towarów łatwo psujących się, z ich charakteru,.

8.3.5. z tytułu wad towarów, jeżeli użytkownik wiedział o nich przed odbiorem towarów, .

8.3.6.  za wady towarów, jeśli zostały spowodowane przez użytkownika..

8.4.  Dzień wykonania prawa. Klient jest zobowiązany do jak najszybszego sprawdzenia towaru i upewnienia się co do jego właściwości i ilości. Klient jest zobowiązany do skorzystania z prawa do odpowiedzialności za wady towaru bez zbędnej zwłoki, tak szybko jak to możliwe po wykryciu wad. Prawo to może zostać wykonane najpóźniej w ciągu 6 miesięcy lub, w przypadku wady ukrytej, w ciągu 2 lat od daty dostarczenia przez nas towaru. W przeciwnym razie prawo użytkownika do odpowiedzialności za wady towarów wygaśnie i użytkownik nie będzie uprawniony do żadnego odszkodowania.

8.5.  Prawa użytkownika w przypadku istotnego naruszenia umowy.Jeśli wada stanowi istotne naruszenie umowy, użytkownik ma prawo:.

8.5.1.  w celu usunięcia wady poprzez dostarczenie nowych towarów bez wad lub dostarczenie brakujących towarów,

8.5.2. w celu usunięcia wady poprzez naprawę towarów,

8.5.3.  do rozsądnej zniżki od ceny zakupu, lub

8.5.4.  odstąpienie od umowy..

Za istotne naruszenie umowy uznaje się dostarczenie towarów z wadą, o której musieliśmy wiedzieć w momencie zawarcia umowy, że gdyby użytkownik ją przewidział, nie zawarłby z nami umowy; w innych przypadkach naruszenie umowy uznaje się za nieistotne. Jeśli użytkownik nie powiadomi nas o wybranym przez siebie prawie, przysługują mu takie same prawa, jak w przypadku nieistotnego naruszenia umowy.

8.6.  Prawa użytkownika w przypadku nieistotnego naruszenia umowy.Jeśli wada stanowi nieistotne naruszenie umowy, użytkownik ma prawo do:

8.6.1.  w celu usunięcia wady,

8.6.2.  do rozsądnego rabatu od ceny zakupu..

Jeśli użytkownik nie powiadomi nas o wybranym prawie, możemy usunąć wadę poprzez naprawę towarów, dostarczenie nowych towarów lub dostarczenie tego, czego nie dostarczyliśmy. Użytkownik nie może później zmienić wybranego prawa bez naszej zgody.

8.7. Możliwość żądania odstąpienia od umowy i dostarczenia nowych towarów.Jeśli nie możesz zwrócić towarów w stanie, w jakim je otrzymałeś, nie możesz odstąpić od umowy ani żądać dostarczenia nowych towarów. Nie ma to zastosowania,

8.7.1.  jeżeli nastąpiła zmiana stanu w wyniku kontroli mającej na celu wykrycie wady towarów,

8.7.2. jeżeli korzystałeś z towarów przed wykryciem wady,.

8.7.3. jeżeli nie spowodowałeś niemożności zwrotu towarów w stanie niezmienionym przez działanie lub zaniechanie, lub

8.7.4.  jeśli sprzedałeś towary przed wykryciem wady, jeśli je zużyłeś lub jeśli zmieniłeś towary podczas normalnego użytkowania; jeśli stało się to tylko częściowo, zwrócisz nam to, co możesz jeszcze zwrócić, a za pozostałą część zrekompensujesz nam w zakresie, w jakim skorzystałeś z korzystania z towarów..

8.8.  Sposób dochodzenia roszczeń.Jeżeli użytkownik chce skorzystać z prawa wynikającego z odpowiedzialności za wady, może to zrobić:.

8.8.1.  poprzez wysłanie towarów na adres dowolnego z naszych lokali,

8.8.2.  osobiście w dowolnej z naszych lokalizacji,.

8.8.3.  jeżeli inna osoba jest wymieniona w karcie gwarancyjnej lub innym dokumencie, na opakowaniu towaru lub w naszym sklepie internetowym w celu dochodzenia odpowiedzialności za wady, z tą osobą..

8.9. Reklamacje. Towary muszą zostać nam przekazane w stanie umożliwiającym nam ocenę zasadności reklamacji, w szczególności nie jest możliwe przekazanie towarów, które są nadmiernie zabrudzone. Składając reklamację, należy:

8.9.1.  dostarczyć dowód, że towary zostały zakupione od nas,.

8.9.2.  określić wadę reklamowanego towaru i sposób rozpatrzenia reklamacji. Żądany sposób rozpatrzenia reklamacji nie może zostać później zmieniony bez naszej zgody.

8.10. Rozpatrywanie reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona bez zbędnej zwłoki. Towary zostaną zwrócone w taki sam sposób, w jaki zostały nam przekazane w momencie złożenia reklamacji. Jeśli reklamacja zostanie przyjęta, czas na skorzystanie z praw wynikających z odpowiedzialności za wady zostanie przedłużony o czas potrzebny na rozpatrzenie reklamacji.

8.11.  Zwrot kosztów reklamacji.W przypadku uznania reklamacji, klient jest uprawniony do zwrotu niezbędnych kosztów, które zostały zasadnie poniesione w związku z wykonywaniem prawa do odpowiedzialności za wady towarów. Jeśli roszczenie zostanie odrzucone, jesteśmy uprawnieni do zwrotu niezbędnych kosztów poniesionych przez nas w związku ze zwrotem towarów.

8.12.  Dodatkowa gwarancja jakości. Klient może otrzymać dodatkową gwarancję jakości wykraczającą poza jego ustawowe prawa. Jest ona tworzona przez oświadczenie podmiotu udzielającego gwarancji, które może być również składane w formie reklamy, że zaspokoi on ponad ustawowe prawa użytkownika w odniesieniu do wadliwego działania, jeśli towary nie mają właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym. Uprawnienia wynikające z powyższej standardowej gwarancji jakości oraz warunki jej stosowania reguluje oświadczenie podmiotu udzielającego gwarancji. Jeśli dostawca gwarancji gwarantuje, że towary zachowają swoje funkcje i wydajność przy normalnym użytkowaniu przez określony czas lub okres gwarancji lub okres użytkowania towarów jest podany na opakowaniu towarów, wówczas użytkownik jest uprawniony wobec dostawcy gwarancji co najmniej do dostawy nowych towarów wolnych od wad lub ich naprawy.


Załączniki

Powiadomienie o odstąpieniu od umowy

Adres:
ROK corp s.r.o.,
z siedzibą w Lipůvka, 350, 67922 Lipůvka,
Kod 14235251,
DIN CZ14235251

.

Niniejszym informuję/informujemy (*), że niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od umowy zakupu tych towarów:


.

Numer zamówienia (opcjonalnie, dla szybszego przetwarzania żądania):Data zamówienia (*)/Data otrzymania (*):Imię i nazwisko konsumenta(-ów):Adres konsumenta/konsumentów:


Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeśli formularz jest wysyłany w formie papierowej):Data:


(*) Niepotrzebne skreślić.